POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti BRODIS INVEST SICAV a.s. se sídlem Masarykovo nám. 102, 688 01 Uherský Brod, IČO: 107 55 268, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8737, („Společnost“)

tímto v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

konanou dne 28. 06. 2023 od 13:00 hod. na adrese Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 8, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha 8 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 („Investiční společnost“)

(„Valná hromada“)

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 13:00 hod. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře – fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci předloží akcionář – právnická osoba aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti.

Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeného Společností, rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 21. 06. 2023. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni v seznamu akcionářů zapsaná. V případě zaknihovaných akcií je seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.

V souladu s čl. 15.19. stanov Společnosti se připouští hlasování akcionářů na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit Společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas musí být doručen Fondu nejpozději 1 pracovní den před konáním valné hromady

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s daným druhem akcií Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou
předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy Společnosti, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ustanovení § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas.

Upozorňujeme, že na pořad jednání valné hromady jsou zařazeny body, o nichž jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti, vlastníci investičních akcií Společnosti nejsou oprávněni na valné hromadě hlasovat.

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Na internetových stránkách Investiční společnosti www.deltais.cz jsou v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí tyto dokumenty:

• výroční zpráva za rok končící 31.12.2022;
• účetní závěrka za rok končící 31.12.2022;

I. Pořad jednání Valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Schválení jednacího řádu;
3. Volba orgánů Valné hromady;
4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok končící 31. prosince 2022 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok končící 31. prosince 2022;
5. Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za rok končící 31. prosince 2022, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok končící 31. prosince 2022 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za rok končící 31. prosince 2022 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích rok končící 31. prosince 2022; Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok končící 31. prosince 2022;
6. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti;
7. Určení auditora
8. Závěr.

II. Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:

Statutární orgán Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

1. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Schválení jednacího řádu

Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“

2. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor).“

Odůvodnění:
„V souladu s ustanovením § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“

3. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok končící 31. prosince 2022 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok končící 31. prosince 2022

Návrh usnesení:
„Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok končící 31. prosince 2022, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok končící 31. prosince 2022“

Odůvodnění:
Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích.
Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního zdraví.

Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 2022 je zpřístupněna na internetových stránkách Investiční společnosti www.deltais.cz a je vyvěšena v obchodním rejstříku.

4. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za rok končící 31. prosince 2022, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok končící 31. prosince 2022 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za rok končící 31. prosince 2022 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od vzniku společnosti do 31. prosince 2022.

Návrh usnesení:
Bod 5 pořadu Valné hromady se projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení.
Kontrolní orgán vypracoval zprávu o výsledcích své činnosti za rok končící 31. prosince 2022 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, kterou předkládá valné hromadě Společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Kontrolní orgán Společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistil nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti kontrolního orgánu.

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Kontrolní orgán zpracoval zprávu o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za rok končící 31. prosince 2022, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok končící 31. prosince 2022 a vyjádření k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za období od vzniku společnosti do 31. prosince 2022.

Kontrolní orgán doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok končící 31. prosince 2022 a souhlasí s převedením ztráty podfondu HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV za rok končící 31. prosince 2022 na účet neuhrazené ztráty minulých let. Po provedení přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od vzniku společnosti do 31. prosince 2022 kontrolní orgán zkonstatoval, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

5. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok končící 31. prosince 2022

Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok končící 31. prosince 2022.“

Odůvodnění:
Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje Valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku.

6. Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti

Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje, že vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření Společnosti z neinvestiční činnosti za kalendářní rok končící 31. prosince 2022 je roven 0 Kč, nebude převáděn“
Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta podfondu HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV z investiční činnosti za rok končící 31. prosince 2022 ve výši 255 289,62 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:
Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti je roven 0 Kč, nebude převáděn a ztrátu podfondu HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV z investiční činnosti za rok končící 31. prosince 2022 ve výši 255 289,62 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

7. Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání: Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti a jí zřizovaného podfondu za účetní období roku 2023

Návrh usnesení:
K ověření řádné účetní závěrky Společnosti a jí zřizovaného podfondu „HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV“ za účetní období roku 2023 valná hromada určuje ve smyslu § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o.., IČ: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103716, číslo osvědčení 451.“

Odůvodnění:
Dle ust. § 187 zákona č. 240/2014 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jsou Společnost a jí zřizovaný podfond povinni mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditora určuje valná hromada jakožto nejvyšší orgán Společnosti. Statutární orgán doporučuje auditora pro účetní závěrku za rok 2023 výše uvedenou společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o.

V Praze dne 24. 5 2023

 

BRODIS INVEST SICAV a.s.
DELTA Investiční společnost, a.s.
člen představenstva
Boris Tomčiak,
pověřený zmocněnec

Mohlo by vás také zajímat

Potřebujete poradit s investováním?

Volejte +420 702 374 172

Nebo nám napište

Obvykle odpovídáme do 48h.