Kdo může do podfondu HODNOTA investovat?

Do podfondu hodnota může investovat kvalifikovaný investor.

Jak se stát investorem?

1. Úvodní schůzka rádi si s Vámi domluvíme schůzku, kde Vám osobně představíme náš fond, vysvětlíme investiční strategii, potencionální rizika a zodpovíme Vaše dotazy. Schůzka lze sjednat i v místě vašeho bydliště.

2. Dokumentace – pokud Vás bude investice do fondu i dále zajímat, připravíme a poskytneme Vám veškerou potřebnou dokumentaci dle platné legislativy.

3. Úpis a odeslání peněžních prostředků – jakmile podepíšete potřebné dokumenty, dostanete od administrátora výzvu k úpisu investičních akcií a převedení finančních prostředků na účet fondu.

4. Vydání investičních akcií – na základě čisté hodnoty majetku fondu potvrzení o emisi investičních akcií.

5. Průběžný reporting a komunikace – budete pravidelně informován o vývoji hodnoty vaší investice prostřednictvím klientského portálu.

Jak se projeví na výkonnosti portfolia jen investování do akcií společností, které podnikají v souladu s katolickou církví?

Spravujeme majetek způsobem, který se snaží maximalizovat jeho výnos při akceptovatelném riziku, zároveň však zůstáváme věrni katolickým zásadám, které podporujeme. Vyloučením z portfolia určitý typ společností dosáhneme pravděpodobně nižšího dlouhodobého výnosu, než kdybychom koupili celý trh.

Proč hlavní složkou investic jsou akcie?

Akcie je majetkový cenný papír, není to jen papír nebo řádek v počítači. Jsou za ní aktiva (výrobní závody, stroje, know how a lidé, kteří vytváří nadhodnotu). Dlouhodobě akcie přináší nejvyšší výnos.

Jak se díváme na riziko?

Rizikem pro nás je trvalá ztráta kapitálu nikoliv krátkodobé kolísání cen kurzů akcií. Využíváme ocenění, ne časování. Kolísání akcií vytváří investiční příležitosti.

Jak je společnost regulována?

Podfond HODNOTA obhospodařuje a administruje DELTA investiční společnost a.s.. Jejím dohledovým orgánem je Česká národní banka. Depozitářem je ČSOB a auditorem Apogeo.

Kdo je kvalifikovaný investor ?

Osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň
1. 125 000 EUR, nebo
2. 1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Definici kvalifikovaného investora upravuje § 272 zákona O investičních společnostech a fondech.

Proč biblicky odpovědné investování?

Většina investorů se morálním chováním společností, do kterých investují, vůbec nezabývá. Jelikož je zakladatel fondu katolík, investuje podfond jen do takových akcií společností, které jsou v souladu s jeho vírou a jejími hodnotami.

Neinvestujeme do společností podnikající v:

zbrojním průmyslu

návykových oblastech

zábavě pro dospělé

klonování embryí

vysoko úročených půjčkách

potratech, eutanaziích a asistovaných sebevraždách

Proč v portfoliu i dluhopisy?

V portfoliu chceme mít více typů aktiv, které spolu nekorelují. Když jsou v portfoliu jen akcie a akciové trhy padají, tak většinou padají všechny akcie. Taky se neobjevují každý den investiční příležitosti, takže zaparkovat hotovost v dluhopisech při čekání na investiční příležitost dává smysl.

Je investice garantována, pojištěna?

Ne investice není garantována ani pojištěna

Potřebujete poradit s investováním?

Volejte +420 702 374 172

Nebo nám napište

Obvykle odpovídáme do 48h.